Usługa Inwestorstwa Zastępczego obejmuje:

 • Pełne inwestorstwo zastępcze wraz z nadzorem inwestorskim nad realizacją przedsięwzięcia w zakresie wymaganym przez przepisy prawa budowlanego.
 • Przejęcie obowiązków związanych z wszelkimi pracami formalno – prawnymi, uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii, zatwierdzeń.
 • Zarządzanie budową na etapie realizacji projektu pod kątem zgodności z pozwoleniem na budowę.
 • Wyszukanie i negocjowanie warunków umowy z potencjalnymi wykonawcami poszczególnych robót.
 • Przygotowanie umów na roboty budowlane z wykonawcami oraz dostawcami.
 • Zawarcie w imieniu i na rzecz inwestora bezpośredniego umów z wykonawcami na realizację poszczególnych robót.
 • Koordynacja robót wykonawców, czuwanie nad ich przebiegiem.
 • Kontrola przekazanej przez Generalnego Wykonawcę dokumentacji powykonawczej.
 • Kontrola jakości prac i ich zgodności z projektem, przepisami obowiązującego prawa budowlanego i normami technicznymi, ustaleniami opisów technicznych.
 • Przeprowadzenie odbiorów częściowych i końcowych.
 • Sprawdzenie miesięcznych raportów przerobów wykonawców wraz z zatwierdzaniem faktur wykonawców częściowych i końcowych.
 • Przygotowanie i udział w odbiorze końcowym inwestycji w koordynacji z Inwestorem.
 • Przygotowanie i wystąpienie w imieniu Zamawiającego z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektów.
 • Udział w przeglądach gwarancyjnych.
TOP